Dorpsplein

Vrijwel iedereen in het dorp voelt behoefte aan het terugkrijgen van ons dorpsplein. Na het verdwijnen van het schoolplein is er behoefte aan een plek voor evenementen, die ook als parkeerplaats kan dienen, o.a. voor het gemeenschapshuis. Zo’n plein kan het dorp een buiten-ontmoetingsplek bieden die voor veel inwoners en vrijwel alle verenigingen belangrijk is.

 

Naar verwachting zal het dorpsplein uiterlijk juni 2020 worden opgeleverd. De gemeente heeft de definitieve plannen nader toegelicht op een bewonersavond in januari 2020.

Begin juli 2019 heeft de Klankbordgroep “Dorpsplein Partij” het schetsontwerp en het bijbehorende begrotingsvoorstel voor het realiseren van het nieuwe dorpsplein aan de voorzijde van gemeenschapshuis A ge Wienhoes  aan de gemeente overgedragen. Daarmee is de Klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van omwonenden en verenigingsleven, klaar met zijn activiteiten en opgeheven. Op 30 april presenteerde de Klankbordgroep het schetsontwerp voor het nieuwe dorpsplein aan alle inwoners van Partij. Naar aanleiding van de reacties op deze avond is het plan aangepast, maar het ontwerp van het plein aan de voorkant van het gemeenschapshuis is overeind gebleven. Wel wordt het perceel van de woning Oude Heirbaan 9 meer betrokken bij het plein en een deel van het bijbehorende weiland zal een open verharding krijgen. Op de rest van het terrein zal grondverbetering worden doorgevoerd waardoor bij activiteiten het gehele terrein gebruikt kan worden als parkeerterrein. De gemeente is verantwoordelijk voor het vervolgtraject van begroting, aanbesteding en uitvoering.