Verkeer

Het Kernoverleg wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van het woonklimaat: minder stank en lawaai van voertuigen en hun berijders, minder parkeeroverlast en dergelijke. Daarbij hoopt zij tevens de veiligheid te vergroten: minder kans op ongelukken, met name voor voetgangers, lagere uitstoot fijnstof en broeikasgassen, trottoirs kinderwagen- en rollatorvriendelijk maken en in de winter gladheid tegengaan.

Voor het oppakken van (een van) de projecten worden enthousiaste bewoners gezocht.

Actuele projecten

Verlagen snelheid Partijerweg
Het verlagen van de snelheid kan bereikt worden door de inrichting van de Partijerweg aan te passen.  Uit de enquête gehouden onder de bewoners van de Partijerweg is gebleken dat een variant met fietssuggestiestroken waarbij parkeren toegestaan is de voorkeur heeft. Een werkgroep is hierover in gesprek geweest met de gemeente. Daarbij is tevens bekeken wat mogelijk is om het verkeer dat de komgrens binnenkomt te vertragen m.b.v. optische middelen. In het voorjaar 2018 is bij de komborden op de Partijerweg markering aangebracht ter vertraging van het verkeer. Het onderwerp om de Partijerweg anders in te richten is inmiddels door een aantal bewoners van de Partijerweg opgepakt.

Aanpassing kruispunt Wittem

De werkgroep heeft zich laten informeren door de provincie en de gemeente over de in voorbereiding zijnde aanpassingen van de verkeerssituatie tussen Gulpen, Wahlwiller, Wijlre en Eijs, het zogeheten project Wittemer Allee, en de daarmee samenhangende veranderingen in Wittem en Partij. Voor de ondernemers in Wittem kunnen veranderingen van stromen doorgaand verkeer grote gevolgen hebben.

Medio december 2019 heeft de provincie besloten om het mes te zetten in een groot aantal infrastructurele werken. Dit houdt in dat de aanpassing van het kruispunt, de parkeerplaats voor het klooster en de weg langs het kasteel voorlopig niet aangepast worden.

Meer gegevens over het Project ‘N595 Wittemer Allee’ vindt u op de website van de provincie.

Toekomstige / nieuwe projecten

Opvriezing Rodestraat
Vanuit het nieuwe gedeelte van de Van Cosselaerstraat wordt regenwater afgevoerd naar de regenwaterbuffer tussen de Rodestraat en de Rijksweg. Dit water kruist de Rodestraat en vloeit hier over het wegdek.

Bij vorst veroorzaakt opvriezend water gevaarlijke gladheid voor fietsers. Dit water zou hier onder de Rodestraat door geleid moeten worden.

Terugbrengen verkeersintensiteit
De omvang van het verkeer op de Partijerweg hangt uiteraard ook samen met de ligging van Partij en de functie van deze weg.

De werkgroep verzoekt het verkeersvolume terug te brengen. Bewegwijzering en routebegeleiding zouden aangepast kunnen worden. De bereikbaarheid van Partij dient evenwel gewaarborgd te zijn, zowel voor inwoners als voor de aanwezige ondernemers.

Doorgaand vrachtverkeer zou bij voorkeur helemaal geweerd moeten worden. Uiteraard moet de bereikbaarheid voor vrachtverkeer dat moet laden en lossen bij de aanwezige ondernemers in tact blijven.

Gerealiseerde projecten

Inrichten straten tot 30 km zone

In enkele straten en met name op de kruisingen zijn de snelheden onverantwoord hoog. Snelheden van meer dan 50 km zonder snelheid te minderen op de kruisingen zijn geen uitzondering. 

De vraag om de straten ingesloten tussen de Partijerweg en de Rijksweg als 30 km zones in te richten is voorgelegd  aan alle bewoners van de straten: van Pallantstraat, van Cosselaerstraat, van Waldeck Pyrmontstraat, Rodestraat, Kard. van Rossumstraat, Hub Ortmansstraat en Julemontstraat. 

Naar aanleiding hiervan zijn deze straten gemarkeerd als 30 km zone. Bij de herinrichting van deze straten in 2020 wordt in het plan meegenomen om deze straten in te richten als 30 km gebied.

Creëren bewustwording snelheid Partijerweg

In het voorjaar van 2018 heeft er een tijdelijke snelheidsmeter op de Partijerweg gehangen. Hiermee is beoogd om de weggebruikers bewust te maken van hun snelheid. Tevens zijn de geregistreerde gegevens gebruikt om de gemiddelde snelheid op de Partijerweg vast te stellen. Hierbij bleek 15% van de weggebruikers sneller dan 58 km/uur te rijden. Na het aanbrengen van de fietssuggestiestroken op de Partijerweg zal de snelheidsmeting herhaald worden.

Aanbrengen verkeersvertraging

Op de Partijerweg wordt regelmatig hard gereden. Om bij binnenkomst het verkeer te vertragen en duidelijk aan te geven dat een 50 km gebied wordt binnengereden is bij de komgrenzen aan beide zijde markering aangebracht.

Onderhoud trottoirs
De werkgroep heeft in gesprek met de gemeente gesproken over de slechte staat van sommige trottoirs. Het officiële standpunt is dat deze zoveel mogelijk in combinatie met werk aan rijbanen en riolen aangepakt worden. Het budget voor onderhoud van trottoirs is gering.

De werkgroep heeft enkele zeer slechte stukken trottoir, die bijvoorbeeld met een rollator moeilijk te begaan zijn, op een lijst met geprioriteerd herstelwerk gekregen. Deze stoepen zijn aangepast.

Mocht je tips, vragen, ideeën, opmerkingen of interesse voor deelname hebben, neem contact op.