Hieronder treft u een aantal actuele projecten aan, een toekomstig project, een project dat tijdelijk in de ‘koelkast’ staat, projecten die we nog op willen starten en projecten die al gerealiseerd zijn.

Wij zijn op zoek naar mensen die interesse hebben in het vergelijken van de opbrengst van hun zonnepanelen.

Natuur en Milieu

Er is een werkgroep bestaande uit drie personen waaronder Renske de Jong en Maria Mobers die zich bezig houdt met een aantal onderwerpen. Daarnaast zijn er ook ander vrijwilligers betrokken bij activiteiten (projecten) die vallen onder het thema Natuur en Milieu.

Ons mooie dorp wordt omringd door prachtige natuur en landbouwgrond.
Het Kernoverleg wil de aantrekkelijkheid van het landschap en van ons dorp bevorderen door Partij-Wittem groener en duurzamer te maken. Dat willen we doen door inwoners en gemeente te stimuleren tuinen en openbaar groen aantrekkelijker te maken.

Ook willen we dat inwoners bewuster omgaan met afval en (her)gebruik van materialen, energie en water. We kunnen niet achterblijven en zullen met z’n allen een bijdrage moeten gaan leveren aan het scheiden van afval, zelf opwekken van energie, het isoleren van onze woningen en het verzamelen en gebruiken van regenwater. Hiervoor willen we nog een Energie-expertisegroep oprichten, zodat we van elkaars ervaringen kunnen leren en elkaar kunnen stimuleren. Samen zijn we meer dan de som der delen.

Actuele projecten

Bijplaatsen twee ‘natuurbanken’

Om de aantrekkelijkheid van de natuur te kunnen beleven hebben wandelaars en fietsers behoefte aan rustbanken. Het plaatsen van twee natuurbanken zou daarom nuttig zijn. Graag wil de werkgroep banken van natuurlijke materialen realiseren die niet alleen zitmogelijkheden bieden maar ook schuilplaatsen voor allerlei kleine dieren. Het ligt voor de hand deze banken een plaats te geven in de dorpsgaard en mogelijk op het te realiseren dorpsplein.

Nieuwe Geulbrug en wandelpaden

Om de wandelmogelijkheden te vergroten, met name voor kleinere ‘ommetjes’ voor inwoners zou een nieuwe Geulbrug een aanwinst zijn. Die brug zou moeten komen op een historische plek in het verlengde van de ‘Weg in de wegen’en aansluitend op de weg ‘Overgeul’. Dit project zal een lange adem vragen.

In het verlengde hiervan bestaat de wens om oude voetpaden langs de Geul te heropenen. Het eerste voetpad tussen de twee bruggen is als eerste gerealiseerd.

Inrichting Fruitwei va Partey

De dorpsgaard maakt een deel uit van de ruim 7 ha grote dorpsakker gelegen tussen de Rijksweg, Partijerweg, Wienhoespad, Oude Heirbaan en Geul. Het streven is om van de dorpsgaard een fraaie en praktisch bruikbare plek te maken, waar we met z’n allen van kunnen genieten. Samen met de gemeente en betrokkenen is hard gewerkt aan de uitvoering van een inrichtings- en onderhoudsplan voor de dorpsgaard. Ontsluiting, afbakening, gebruik en beheer staan hierbij voorop.

In de dorpsgaard heeft de gemeente 65 fruitbomen aangeplant. Appels, peren, kersen en pruimen van 55 verschillende soorten. Om inzicht in de verschillende soorten te geven en inwoners te verbinden aan de boomgaard is een boomadoptieplan uitgevoerd waarmee bordjes bekostigd zijn waarop de namen van de soorten te lezen zijn.

Toekomstige / nieuwe projecten

Scheiden afval en (her)gebruik van materialen

De gemeente Gulpen-Wittem streeft naar een duurzame samenleving en daarbij hoort het scheiden van afval en het (her)gebruik van materialen. Op basis van de gegevens uit het eerste kwartaal 2018 blijkt dat we met z’n allen goed op weg zijn. Er is in totaal 48% minder restafval ingezameld t.o.v. het eerste kwartaal in 2017. De hoeveelheden apart ingezameld verpakkingsmaterialen en glas zijn met respectievelijk 38% en 27% gestegen.

De werkgroep wil rond dit onderwerp in de toekomst een project op gaan pakken. Te denken valt aan een project rond het ruilen van goederen of een reparatiecafé.

Wateroverlast voorkomen door vergroening tuinen

We krijgen steeds vaker te maken met heftigere en langdurige regenbuien. Enkele regenwaterbuffers aan de Partijerweg en de Gulkoelerweg zijn al door de gemeente en Waterschap Limburg aangelegd. Maar als inwoners kunnen we zelf ook een handje helpen door onze tuinen te vergroenen, hemelwater af te koppelen en er zo voor te zorgen dat regenwater in de bodem zakt en niet in het riool terecht komt.

Energie & Duurzaamheid 

We willen een aparte Energie-expertisegroep oprichten met geïnteresseerde en kundige personen die gaat onderzoeken of het mogelijk is om collectief energie op te gaan wekken, onze woningen beter te gaan isoleren en regenwater te verzamelen en gebruiken.

Het van water voorzien van de watermolen van Klooster Wittem

Dit project ligt vooral bij een groep vrijwilligers van het klooster die zich ingespannen heeft voor het restaureren van de watermolen en de daarmee aangedreven waterpomp. Gezien tevens het feit dat het klooster in de verkoop staat heeft dit project geen prioriteit. Vanuit energieopwekking kan wel de vraag gesteld worden of deze watermolen daarvoor geschikt is. Dezelfde vraag kan gesteld worden bij de watermolen aan de Wittemer Allee.

Herinrichten locatie voormalig woonwagenkamp 

Tot op heden is voor uitvoering van dit project onvoldoende menskracht aanwezig

Gerealiseerde projecten

Narcissenaanplant in het dorp en bij komborden

Enige jaren geleden heeft de gemeente bij de komborden van Partij en Wittem narcissen aangeplant. Sindsdien zijn op vele plaatsen de komborden verplaatst. De combinatie van de fleurige aanblik van de bloemen met het kombord maakt dat mensen zich welkom voelen in onze kernen én voor insecten hebben de bloemen meerwaarde, terwijl de aanplant tegen relatief lage (onder)houdskosten jaren bloemen kan geven. Op 25 november 2017 zijn opnieuw verschillende soorten narcissen en paarse sieruien aangeplant op de volgende locaties: beide wegkanten Partijerweg bij tankstation, beide wegkanten Partijerweg richting Mechelen, één wegkant Oude Heirbaan, beide wegkanten Rodestraat, één wegkant Teventweg, bij kruis en bank bij De Bek, en op het Mia en Leo Jacobsplein in Cartils.

Beken-opschoonactie

In Partij-Wittem en omgeving stromen vier waterlopen: de Eyserbeek, Sinselbeek, Molentak en de Geul. Deze waterlopen voeren rondzwervend plastic en ander afval mee. Zwerfvuil is velen een doorn in het oog. Zozeer zelfs dat mensen tijdens wandelingen zwerfvuil oprapen en meenemen.

In maart 2017 is door inwoners en in samenwerking met Waterschap Limburg en de Stichting IKL de eerste bekenopschoonactie geweest. 24 maart 2018 de tweede. Een verslag van de dag vindt u hier. Foto’s vindt u via deze link.
In 2019 zal deze zinvolle opschoonactie wederom plaatsvinden.

Bijplaatsen afvalbakken

In en rondom Partij-Wittem staan vier afvalbakken waar ook hondenpoep in kan. Inmiddels zijn er op verzoek van de werkgroep twee afvalbakken bijgeplaatst zodat het voor hondenbezitters makkelijker is voetpaden en trottoirs poepvrij te houden.

Mocht je tips, vragen, ideeën, opmerkingen of interesse voor deelname hebben, neem contact op.