Werkgroep Natuur en Milieu

De werkgroep bestaat uit de volgende leden: Wiel Peerboom, Fer Beckers, Jef Cremer, Ruth Postel, Hub Kusters en Maria Mobers

In deze werkgroep bestaan veel ideeën voor het groener en duurzamer maken van Partij.
Ons mooie dorp wordt omringd door natuur en landbouwgrond. De werkgroep wil de aantrekkelijkheid van het landschap bevorderen, bijvoorbeeld door met de gemeente te overleggen over de opslag van gemaaid gras. Een aantrekkelijk landschap draagt bij aan de recreatieve uitstraling van ons dorp. De werkgroep wil inwoners en gemeente stimuleren tuinen en openbaar groen aantrekkelijker te maken voor insecten en vogels.

De werkgroep streeft ook naar een duurzaam Partij waar inwoners bewust omgaan met energie, afval en (her)gebruik van materialen. Inwoners kunnen een substantiële bijdrage leveren aan het zelf opwekken van energie, het isoleren van woningen en het verzamelen en gebruiken van regenwater. Om te leren van elkaars ervaringen en elkaar te stimuleren is voorgesteld een Energie-expertisegroep op te richten.

Actuele projecten

Bijplaatsen twee afvalbakken
In en rondom Partij zijn er meerdere afvalbakken waar ook hondenpoep in kan. De werkgroep heeft er voor gezorgd dat in 2017 twee bakken zijn bij geplaatst, zodat het voor hondenbezitters makkelijker wordt voetpaden en trottoirs poepvrij te houden.

Daarnaast zet de werkgroep zich in om het in Gulpen-Wittem geldende honden-uitlaatbeleid wordt gehandhaafd. Het opjagen van vee en wild moet tevens worden voorkomen.

Beken-opschoonactie
Zwerfvuil is velen een doorn in het oog. Zozeer zelfs dat mensen tijdens wandelingen zwerfvuil oprapen en meenemen.

In Partij en omgeving stromen drie beken: de Eyserbeek, Sinselbeek en Geul. Ook deze beken voeren plastic-afval mee. Rondzwervend plastic dat in een beek terechtkomt, komt daar doorgaans niet meer uit. Maart 2017 is de eerste opschoonactie van beken en beek-oevers gehouden. Een verslag van de dag vindt u hier. Foto’s vindt u via deze link.

Betrekken Kernoverleg bij verdere inrichting dorpsakker
Tot nu toe zijn de inwoners onvoldoende betrokken bij de inrichting van de dorpsakker. Het betreft hier de ruim 7 ha die de gemeente aankocht voor de (achterhaalde) ontwikkeling van een sportpark.

Het gebied ligt tussen Rijksweg, Partijerweg, Wienhoespad, Oude Heirbaan en Geul. De werkgroep is samen met het IKL in overleg met de gemeente om van de boomgaard een Dorpsgaard te maken: een fruitige ontmoetingsplek voor mens en dier.
Op 27 maart wordt samen met het IKL een eerste Dorpsgaard-activiteit georganiseerd. Het gaat om een informatieavond met uitleg over de Dorpsgaard en de theorie over het snoeien van fruitbomen. Vervolgens vindt op de aansluitende zaterdagochtend de snoeipraktijk plaats in de beoogde Dorpsgaard. Voor meer informatie klik op deze link.

Bijplaatsen twee ‘natuurbanken’
Wandelaars en fietsers hebben behoefte aan banken. Graag zou de werkgroep twee ‘banken’ van natuurlijke materialen realiseren die niet alleen zit mogelijkheden bieden, maar ook schuilplaatsen voor allerlei kleine dieren. Deze natuurbanken zijn absoluut duurzaam.

Mocht je tips, vragen, ideeën, opmerkingen of interesse voor deelname hebben, neem contact op.