Werkgroep Verkeer

De werkgroep bestaat uit de volgende leden: Ruud Oligschläger, Jo Frissen en Gaby Francot

De werkgroep stelt zich ten doel het woonklimaat te verbeteren: minder stank en lawaai van voertuigen en hun berijders, minder parkeeroverlast en dergelijke. Daarbij hoopt zij tevens de veiligheid te vergroten: minder kans op ongelukken, met name voor voetgangers, lagere uitstoot fijnstof en broeikasgassen, trottoirs kinderwagen- en rollatorvriendelijk maken en in de winter gladheid tegengaan.

Verlagen snelheid Partijerweg
Het verlagen van de snelheid kan bereikt worden door de inrichting van de Partijerweg aan te passen.  Uit de enquête gehouden onder de bewoners van de Partijerweg is gebleken dat een variant met fietssuggestiestroken waarbij parkeren toegestaan is de voorkeur heeft. De werkgroep is hierover in gesprek geweest met de gemeente. Daarbij is tevens bekeken wat mogelijk is om het verkeer dat de komgrens binnenkomt te vertragen m.b.v. optische middelen. In het voorjaar 2018 zal bij de komborden op de Partijerweg markering worden aangebracht ter vertraging van het verkeer. Het proces voor het aanpassen van de weg met fietssuggestiestroken is in volle gang.

We zullen ook vragen om periodieke inzet van smiley’s (snelheidsmeters die de automobilist attenderen op de gereden snelheid) en handhaving om langzamer rijden te ondersteunen.

 

 

Aanpassing kruispunt Wittem

De werkgroep heeft zich laten informeren door de provincie en de gemeente over de in voorbereiding zijnde aanpassingen van de verkeerssituatie tussen Gulpen, Wahlwiller, Wijlre en Eijs, het zogeheten project Wittemer Allee, en de daarmee samenhangende veranderingen in Wittem en Partij. Voor de ondernemers in Wittem kunnen veranderingen van stromen doorgaand verkeer grote gevolgen hebben.

De werkgroep zal de ontwikkelingen op dit gebied blijven volgen en waar mogelijk verbeteringen van de plannen aandragen. Onder andere moet een voetgangersverbinding tussen Partij en Wittem worden ingepast en verdient de wijze van doorstroming van de fietsers aandacht. Daarnaast wordt gekeken of het mogelijk is om een stuk van de Rijksweg van 80 tot 50 km te laten afwaarderen.

Meer gegevens over het Project ‘Reconstructie N595 Wittemer Allee’ vindt u op de website van de provincie.

Inrichten straten tot 30 km zone

In enkele straten en met name op de kruisingen zijn de snelheden onverantwoord hoog. Snelheden van meer dan 50 km zonder snelheid te minderen op de kruisingen zijn geen uitzondering. 

Deze vraag om de straten ingesloten tussen de Partijerweg en de Rijksweg als 30 km zones in te richten is voorgelegd  aan alle bewoners van de straten: van Pallantstraat, van Cosselaerstraat, van Waldeck Pyrmontstraat, Rodestraat, Kard. van Rossumstraat, Hub Ortmansstraat en Julemontstraat. 

De aanpassing van de straten worden in de planning van de gemeente opgenomen. Voor de aanpassing is een verkeersbesluit nodig. Dit proces is ingezet.
In de tussentijd is er een tijdelijke blokmarkering worden aangebracht. 

Trambaanfietsroute Maastricht-Aken

Een historische, rustige nagenoeg vlakke grensoverschrijdende fietsweg die langs cultuurhistorische pareltjes als het Amerikaanse kerkhof in Margraten, Chateau Neubourg in Gulpen, de Abdij St. Benedictusberg (Mamelis), kasteel Nijswiller tot in de historische stadscentra van Maastricht en Aachen leidt. Het moet de lokale economie stimuleren, nieuwe arbeidsplaatsen scheppen en de euregionale samenwerking versterken. Dat is althans de opzet van de partijen die een samenwerkingsovereenkomst ondertekenden. Wij vragen ons af wat de consequenties zijn in het dorp aangezien de route komende van de Rijksweg, via de Partijerweg en Rodestraat naar Wahlwiller leidt. Dit is aangekaart bij de gemeente.

Verlichting paden

Door inspanningen van de werkgroep is de verlichting bij Enexis hersteld waardoor de weg achterlangs het tankstation (Verbindingsweg) weer verlicht is. Het voetpad tussen de Partijerweg en de Julemontstraat is inmiddels voorzien van LED-verlichting.

Het onverlichte deel van de Rodestraat is het volgende stuk weg dat de aandacht krijgt van de werkgroep.

Opvriezing Rodestraat
Vanuit het nieuwe gedeelte van de Van Cosselaerstraat wordt regenwater afgevoerd naar de regenwaterbuffer tussen de Rodestraat en de Rijksweg. Dit water kruist de Rodestraat en vloeit hier over het wegdek.

Bij vorst veroorzaakt opvriezend water gevaarlijke gladheid voor fietsers. Dit water zou hier onder de Rodestraat door geleid moeten worden.

Onderhoud trottoirs
De werkgroep is in gesprek met de gemeente over de slechte staat van sommige trottoirs. Het officiële standpunt is dat deze zoveel mogelijk in combinatie met werk aan rijbanen en riolen aangepakt worden. Het budget voor onderhoud van trottoirs is gering.

De werkgroep probeert enkele zeer slechte stukken trottoir, die bijvoorbeeld met een rollator moeilijk te begaan zijn, op een lijst met geprioriteerd herstelwerk te krijgen.

Terugbrengen verkeersintensiteit
De omvang van het verkeer op de Partijerweg hangt uiteraard ook samen met de ligging van Partij en de functie van deze weg.

De werkgroep verzoekt het verkeersvolume terug te brengen. Bewegwijzering en routebegeleiding zouden aangepast kunnen worden. De bereikbaarheid van Partij dient evenwel gewaarborgd te zijn, zowel voor inwoners als voor de aanwezige ondernemers.

Doorgaand vrachtverkeer zou bij voorkeur helemaal geweerd moeten worden. Uiteraard moet de bereikbaarheid voor vrachtverkeer dat moet laden en lossen bij de aanwezige ondernemers in tact blijven.

 

Mocht je tips, vragen, ideeën, opmerkingen of interesse voor deelname hebben, neem contact op.