Dorpsplein

Vrijwel iedereen in het dorp voelt behoefte aan het terugkrijgen van ons dorpsplein. Na het verdwijnen van het schoolplein is er behoefte aan een plek voor evenementen, die ook als parkeerplaats kan dienen, o.a. voor het gemeenschapshuis. Zo’n plein kan het dorp een buiten-ontmoetingsplek bieden die voor veel inwoners en vrijwel alle verenigingen belangrijk is.

 

Begin juli heeft de Klankbordgroep “Dorpsplein Partij” het schetsontwerp en het bijbehorende begrotingsvoorstel voor het realiseren van het nieuwe dorpsplein aan de voorzijde van gemeenschapshuis A ge Wienhoes  aan de gemeente overgedragen. Daarmee is de Klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van omwonenden en verenigingsleven, klaar met zijn activiteiten en opgeheven. Op 30 april presenteerde de Klankbordgroep het schetsontwerp voor het nieuwe dorpsplein aan alle inwoners van Partij. Naar aanleiding van de reacties op deze avond is het plan aangepast, maar het ontwerp van het plein aan de voorkant van het gemeenschapshuis is overeind gebleven. Wel wordt het perceel van de woning Oude Heirbaan 9 meer betrokken bij het plein en een deel van het bijbehorende weiland zal een open verharding krijgen. Op de rest van het terrein zal grondverbetering worden doorgevoerd waardoor bij activiteiten het gehele terrein gebruikt kan worden als parkeerterrein. De gemeente is verantwoordelijk voor het vervolgtraject van begroting, aanbesteding en uitvoering. Het overgedragen schetsontwerp kunt u via deze link inzien.

Naar verwachting zal het dorpsplein uiterlijk juni 2020 worden opgeleverd. Mocht de raad de begroting naar beneden bijstellen dan heeft dit invloed op het schetsontwerp en/of het bouwbestek. Voordat de aanbesteding plaatsvindt zal de gemeente de definitieve plannen nader komen toelichten op een bewonersavond. Abonneer u op de e-mailnieuwsbrief van Kernoverleg Partij-Wittem als u voor deze avond een persoonlijke uitnodiging wilt ontvangen. Hieronder vindt u meer informatie over de totstandkoming van het schetsontwerp en begrotingsvoorstel.

Enige tijd geleden heeft de gemeente Gulpen-Wittem het pand Oude Heirbaan 9 en bijbehorend weiland, gelegen aan de voor- en rechterzijde zijde van het gemeenschapshuis, aangekocht met de bedoeling het pand te slopen en op deze kavel een dorpsplein en parkeergelegenheid te realiseren. Omdat de gemeente belang hecht aan zelfsturing en zo veel mogelijk rekening wilde houden met de wensen van de verenigingen, bewoners en andere belanghebbenden, vroeg zij Kernoverleg Partij-Wittem een klankbordgroep voor dit project samen te stellen. Daarin namen zitting  het Partijer Kermiscomité (PKC), het gemeenschapshuis, Artidé Zorg en het Kernoverleg zelf. Samen met wethouder Jos Last (Ruimtelijke Ontwikkeling en grondbeleid incl. Omgevingswet) en de door de gemeente aangestelde ontwerpers Jeroen de Waal en Bas Vrehen zorgden zij ervoor dat niet alleen hun eigen wensen en ideeën, maar ook die van de bewoners en verenigingen van Partij-Wittem aan bod en voor zover als mogelijk in het schetsontwerp terecht kwamen. Vertrekpunt waren de resultaten van de dorpsenquête 2015 en de diverse dorpsbijeenkomsten van het Kernoverleg. Uiteindelijk ontstond er een serieus plan. Dit werd tijdens een inspraakavond op 30 april jl. door de klankbordgroep en de ontwerpers voorgelegd aan de bewoners en andere belanghebbenden. Naar aanleiding daarvan is het plan deels aangepast, waarbij het uitgangspunt van het ontwerp van het plein overeind is gebleven. Het perceel van de woning Oude Heirbaan 9 wordt betrokken bij het plein en een deel van het bijbehorende weiland zal een open verharding krijgen. Op de rest van het terrein zal grondverbetering worden doorgevoerd waardoor bij activiteiten het gehele terrein gebruikt kan worden als parkeerterrein.

Aan het begin van het project dorpsplein leek het er even op dat dit samen kon gaan met de wens van gemeenschapshuis A ge Wienhoes en haar gebruikers voor een aanbouw voor meer bergruimte. Omdat dit twee volledig andere en moeilijk te combineren  beleidsterreinen zijn zagen de verantwoordelijke wethouders Last (portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling en grondbeleid incl. Omgevingswet)  en Guido Houben  (Accommodatiebeleid) niet snel daarna hiervan af. Voor de aanbouw is door het bestuur van het gemeenschapshuis inmiddels een apart project in gang gezet.